Một số hình ảnh Triển lãm VIMM - ISME VIETNAM

Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam – VIMM và Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam - ISME VIETNAM
VIDEO CLIPS