Hội thảo chuyên đề tại Triển lãm VIMM 2016

12/6/2016 1:19:23 PM
Triển Lãm Quốc Tế Luyện Kim, Ống Thép & Gia Công Kim Loại Việt Nam lần thứ 3 – VIMM 2016 và Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam lần thứ 7 - ISME VIETNAM 2016, diễn ra từ ngày 07 - 10/12/2016 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

 

VIDEO CLIPS