Các thương hiệu tham dự năm 2019

Triển lãm Quốc tế Gang thép và Gia công kim loại Việt Nam - ISME VIETNAM - VIMM 2019, diễn ra từ ngày 27/11 - 30/11/2019 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS